Baraquda Pattaya – Mgallery - โรงแรมหรู - Nauti Hi-Tea

Nauti Hi-Tea

พบกบัความคูล ตลอดท้งัเดือนกบั “นอร์ติ ไฮ ที” ที่มาคู่กบั เซ็ตเบเกอรี่ตน้ ตา หรับจากฝรั่งเศส ที่เราอยากให้ทุกคนมา สัมผัสประสบกสรณ์ใหม่ๆ ซึ่งท่านจะไดส้ มัผสักบั บรรยากาศสบาย ๆ ในร้านเบเกอร์รี่ หรือจะนงั่ พกัผอ่ นชิล ๆ ริมสระวา่ ย น้า พร้อมความอร่อยละมุนละไมของรสชาตินอร์ติ ไฮ ที พร้อมใหบ้ ริการทุกวนั ต้งัแต่เวลา13.00 น. –16.00 น. ที่ นอร์ติ คาเฟ่ ห์ และ Baraquda Poolside ในราคาสุดพิเศษเพียงชุดละ666 บาทสุทธิเท่าน้นั ที่โรงแรมบาราคูดา้พทัยา เอม็แกลอรีบายโซฟิเทล ที่เดียวเท่าน้น

  • Please enter a value between 1 and 30.

แขกของเรายังชื่นชอบ


เรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจ...

ติดตามเราได้ที่นี่

  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
  • nauti-hi-tea
จอง

Baraquda Pattaya – Mgallery

จองการเข้าพัก

จาก   ถึง

Room 1